Skip to content

Regulamin

Dla zapewnienia pełnego komfortu i bezpieczeństwa naszym klientom, przygotowaliśmy szczegółowy regulamin korzystania z naszych usług. Dokument ten stanowi integralną część naszej filozofii działania, mającej na celu stworzenie pozytywnej i transparentnej relacji z każdym użytkownikiem.

Regulamin precyzyjnie określa zasady korzystania z naszych usług, chroniąc prawa i interesy zarówno klientów, jak i naszej firmy. Wprowadziliśmy te wytyczne, aby zagwarantować klarowność i pewność dla wszystkich stron, eliminując niejasności oraz minimalizując ryzyko potencjalnych nieporozumień.

Regulamin

Studio Tatuażu Inkmania znajduje się przy ulicy generała Jarosława Dąbrowskiego 55 lok.2 w zielonej Górze.

REGULAMIN STUDIA INKMANIA W ZIELONEJ GÓRZE:

1. Studio Tatuażu Inkmania, zwane dalej Studiem,
INKMANIA SP. Z O. O.
Ul. Łężyca- Różana 3a/2
66-016 Zielona Góra
NIP 9731090293

Tel. 887 86 85 84

2. Zabieg wykonania tatuażu odbywa się w sterylnych warunkach, z użyciem jednorazowych igieł, środków higieny, sterylnych narzędzi. 

3. W Studio obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania innych środków odurzających. 

4. Studio wykonuje zabiegi osobom pełnoletnim. 

5. Wycena tatuażu dokonywana jest w każdym przypadku indywidualnie i jest uzależniona od takich czynników jak powierzchnia tatuażu lub od skomplikowania wzoru, przy czym każda zmiana projektu tatuażu może mieć wpływ na koszt jego wykonania. 

6. Cena tatuażu jest oszacowana i wskazana Klientowi przy ustaleniu terminu jego wykonania. Cena tatuażu może ulec zmianie z uwagi na okoliczności wskazane w punkcie 5. Klient obowiązany jest do zapłaty całej ceny za wykonany tatuaż niezwłocznie po jego wykonaniu. Zapłata następuję w Studio. 

7. Do zawarcie umowy wykonania tatuażu dochodzi w momencie ustalenia terminu i wpłacenia przez Klienta zadatku w wysokości ustalonej indywidualnie, nie mniejszej niż 100 zł. Zadatek można wpłacić osobiście w Studio lub przelewem na konto bankowe. Na wpłatę zadatku na konto bankowe Studio oczekuje 3 dni robocze. Po tym okresie zarezerwowany termin tatuowania zostaje anulowany. Wpłata zadatku jest równoznaczna z całkowitą akceptacją regulaminu Studia Tatuażu Inkmania

8. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia chęci/konieczności zmiany terminu tatuowania. Zarezerwowanie nowego terminu, wymaga ponownego jego potwierdzenia. Zgłoszenie chęci/konieczności zmiany terminu tatuowania później niż na 7 dni przed umówioną wizytą może wiązać się z nałożeniem na Klienta obowiązku zapłaty dodatkowych kosztów, jeśli Studio takie poniesie w związku z przygotowaniem do wykonania tatuażu. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie dodatkowych kosztów z kwoty zadatku, w przypadku gdy zadatek miałby być zwrócony. Wpłata zadatku jest równoznaczna z całkowitą akceptacją regulaminu Studia Tatuażu Inkmania. 

9. Jeżeli Klient nie stawi się w Studio w wyznaczonym terminie przyjmuje się, że Klient od umowy odstąpił. W takim przypadku Studio ma prawo zachować wpłacony przez Klienta zadatek. W razie niewykonania umowy przez Studio z przyczyn leżących po stronie Studia, Klient ma prawo odstąpić od umowy i żądać od studia zapłaty dwukrotności wpłaconego zadatku. Wpłacony zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny za wykonany tatuaż. 

10. W razie rozwiązania umowy zadatek będzie zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. 

11. W przypadku braku możliwości wykonaniu usługi przez obie strony, z przyczyn niezależnych od nich zadatek może zostać zwrócony w formie vouchera na kwotę, którą klient uiścił na jego poczet.

12. Przed przystąpieniem do wykonania tatuażu Klient ma obowiązek poinformować Studio o swoich chorobach, wszelkich zmianach naskórnych (trwałych i tymczasowych) oraz wszelkich innych okolicznościach zdrowotnych. 

13. W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu, materiałów pomocniczych oraz rozkładania prywatnych rzeczy Klienta na stanowisku Tatuatora. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia. 

14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu. 

15. W studio jest całkowity zakaz przebywania osób trzecich bez zgody Tatuatora. Jeżeli Tatuator wyrazi zgodę Klient może przyprowadzić osobę towarzyszącą lecz będzie ona przebywać w poczekalni. Zabrania się przyprowadzania zwierząt i dzieci do lat 13. 

16. Studio udziela wszystkich niezbędnych informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu. Klient zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Tatuatora. Jeżeli Klient nie stosuje się do zaleceń, wszelkie poprawki/uzupełnienia tatuażu dokonywane są za dodatkową opłatą, ustaloną każdorazowo indywidualnie z Klientem. 

17. W przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania poprawek lub uzupełnień tatuażu, które ujawniły się w procesie gojenia, powstałe z winy Tatuatora, poprawki wykonywane są nieodpłatnie, przy czym Klient ma obowiązek zgłosić je nie później niż w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wykonania tatuażu. W pozostałych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. 

18. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu, a także nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała. Studio nie zapewnia środków do pielęgnacji tatuażu, Klient musi nabyć je samodzielnie. 

19. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu bądź innego mienia znajdującego się w Studio, dokonane wskutek działania bądź zaniechania Klienta lub osoby, za którą Klient ponosi odpowiedzialność, w tym osoby towarzyszącej. 

20. Tatuator może odmówić wykonania tatuażu w szczególności jeżeli uzna, że wykonanie zabiegu zagraża zdrowi Klienta lub Tatuatora, ze względów estetycznych, artystycznych jak również w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, gdy klient jest agresywny, nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu albo zachowuje się w inny sposób uniemożliwiający wykonanie tatuażu (np. porusza się, co uniemożliwia wykonanie tatuażu).

21. Studio nie wykonuje tatuaży w miejscach intymnych. 

22. Czas wykonywania tatuażu określa Tatuator, który ze względu na złożoność wykonywanego wzoru może przerwać prace w celu regeneracji sił Klienta i swoich bądź ustalić, że dany projekt będzie wykonywany w ciągu kilku wizyt w Studio. 

23. Tatuator może przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry. 

24. Klient ma obowiązek zapewnić sobie wyżywienie na czas wykonywania tatuażu w przypadku wykonywania tatuaży czasochłonnych. 

25. Klient oświadcza, że ma świadomość, że zabieg wykonania tatuażu jest bolesny, a Studio nie zapewnia środków znieczulających i przeciwbólowych. 

26. Autorski projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień tatuowania. Klient ma możliwość wskazania własnej grafiki jako inspiracji dla autorskiego projektu wykonanego przez Studio. Projekt przedstawiony na kartce może różnić się od ostatecznej wersji na skórze ze względu na np. typ karnacji Klienta, nierówności ciała, rodzaju skóry, itp. 

27. W przypadku, gdy projekt dostarczany jest przez Klienta, Klient oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do jego wykorzystania i że projekt tatuażu nie narusza praw autorskich osobistych lub majątkowych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich i jest wolny od jakichkolwiek obciążeń lub ograniczeń o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym oraz wad prawnych i fizycznych. 

28. W przypadku, gdy udostępniony przez Klienta projekt tatuażu, wbrew zapewnieniu Klienta, naruszać będą prawa osób trzecich, Klient zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Studia wszelkich kosztów, szkód, strat, nie wyłączając kosztów obsługi prawnej, które Studio z tego tytułu poniesie, o ile Klient zostanie poinformowany o toczącym się postępowaniu, a Studio umożliwi mu czyny w nim udział. 

29. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie (także komercyjne) materiałów uwieczniających wykonany tatuaż, w szczególności zdjęć tatuażu. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonanych zdjęć i prac. Klient nie ma prawa przekazywania stworzonego dla niego projektu tatuażu w celu jego ponownego użycia w jakiejkolwiek formie czy zwielokrotniania bez zawarcia ze studiem odrębnej umowy licencyjnej. 

30. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę: 

1) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ, sąd, trybunał bądź inną uprawnioną instytucję orzeczenia, decyzji, rekomendacji, zaleceń albo interpretacji mających wpływ na usługi świadczone na podstawie Regulaminu,
2) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Klienta, 

3) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących usług realizowanych przez Studio, 

4) Możliwości zaoferowania Klientom korzystniejszych warunków korzystania z usług Studia. 

31. Studio powiadamia o zmianach Regulaminu co najmniej na 1 miesiąc przed planowanym terminem zmiany poprzez wywieszenie w Studio zmienionego Regulaminu wraz z odpowiednim ogłoszeniem o zmianach, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od Studia wprowadzenia zmian w krótszym terminie. 

32. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że konieczność stosowania przepisów nowych wynika wprost ze zmiany przepisów prawa odpowiedniej decyzji bądź orzeczenia. W takim przypadku Klient ma prawo zrezygnować z umowy bez negatywnych dla siebie konsekwencji. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać na adres Studia wskazany w punkcie 1 tradycyjnie lub na adres mailowy. 

33. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do jego postanowień. 

34. Treść Regulaminu dostępna jest na profilu Facebook Studia oraz wywieszona w Studio.

Regulamin

Studio tatuażu INKMANIA
Zielona Góra

E-MAIL
studioinkmania@gmail.com

ADRES
Dąbrowskiego 55 lok.2,
Zielona Góra

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – Piątek
10:00 – 17:00

Sobota – Niedziela
zamknięte